BAB 3 : ALGORITMA
3.1 : Pembangunan Algoritma
Pengenalan Kepada algoritma, pseudokod dan carta alir