#SUBSCRIBE#LIKE#SHARE#COMMENT
关老师TM小教室
KSSR三年级艺术教育
单元二 认识音符及节奏练习(课本第7至9页)https://youtu.be/gSVPXiEM3Cg

三年级歌曲:
《紫竹调》 https://youtu.be/uMrwaTnK7qY
《小白船》 https://youtu.be/aIZzWnSn_rM
《要想歌儿唱得好》https://youtu.be/Nn7eTgJBKhQ
《Buah-buahan Tempatan》 https://youtu.be/QCzZUFh1S7s

二年级歌曲:
《小钢琴》铃鼓演奏 https://youtu.be/voBZTUxpbF4
《小钢琴》 https://youtu.be/Yp8JkmVpPkU
《清晨曲》 https://youtu.be/syY7Pl1QmQs
《小陀螺》 https://youtu.be/5LleU6-pcxY

Posted on Oktober 2, 2020 by Cikgu Pung
0 views